QUALITY ASSURANCE ENGINEER

รายละเอียดงาน

 • ร่วมมือกับทีมพัฒนาในการทดสอบแอปพลิเคชันอย่างใกล้ชิด
 • การทดสอบซอฟต์แวร์เพื่อตรงตามมาตรฐานคุณภาพซอฟต์แวร์และให้ข้อเสนอแนะกับทีมนักพัฒนา
 • พัฒนากรณีทดสอบ/สถานการณ์ทดสอบ และเข้าร่วมการตรวจสอบกรณีทดสอบกับทีม QA
 • วางแผน ออกแบบ และดำเนินแผนการทดสอบสำหรับโครงการและผลิตภัณฑ์ต่างๆ
 • สร้างข้อมูลการทดสอบที่จำเป็นทั้งหมดตามที่ระบุไว้ในเอกสารแผนการทดสอบ
 • ติดตามและสื่อสารผลการทดสอบ
 • วิเคราะห์ความล้มเหลวของกรณีทดสอบหรือปัญหาที่ยังไม่ได้แก้ไข
 • ให้ข้อเสนอแนะแก่นักพัฒนา
 • รับผิดชอบการทดสอบ การรายงานผลการทดสอบและการรายงานจุดบกพร่อง การบำรุงรักษาและการดำเนินการทดสอบอัตโนมัติต่างๆ
 • เข้าใจแนวคิดการทดสอบ เทคนิคการทดสอบพื้นฐาน และวงจรชีวิตของซอฟต์แวร์
 • ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการประกันคุณภาพหรือผู้ทดสอบซอฟต์แวร์
 • ทักษะการสื่อสาร การทำงานร่วมกัน และการเล่นเป็นทีมที่แข็งแกร่ง
 • มีความละเอียดรอบคอบ ทำงานแบบมืออาชีพ และมีความรับผิดชอบสูง
 • สามารถจัดลำดับความสำคัญของงานและจัดการเวลาได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • เรียนรู้เร็ว มีทักษะในการวิเคราะห์ที่แข็งแกร่งและการรับรู้ความสามารถของตนเองในการแก้ปัญหา
 • สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้ดีเป็นข้อดี

ข้อกำหนดทั่วไปสำหรับทุกตำแหน่ง

 • ความสามารถในการวิเคราะห์และการแก้ปัญหาที่แข็งแกร่ง
 • ทัศนคติเชิงบวก "ทำได้" และความสามารถในการทำงานให้สำเร็จลุล่วง
 • มีใจรักในการเขียนโปรแกรมและเทคโนโลยี
 • แรงจูงใจในตนเองและการเรียนรู้อย่างรวดเร็ว
 • ความสามารถในการทำงานร่วมกับทีมและแบ่งปันข้อมูล
 • ทักษะภาษาอังกฤษ

สวัสดิการ

 • ค่าตอบแทนดี
 • มีโบนัสตามผลงาน
 • โบนัสรายปี
 • มีส่วนแบ่งจากผลประกอบการ
 • กองทุนเพื่อสุขภาพ
 • กองทุนประกันสังคม
 • ช่วงโมงการทำงานที่ยืดหยุ่น
 • สิ่งแวดล้อมในการทำงานแบบมืออาชีพ
 • มีกิจรรมประจำเดือน (เช่น party, lunch, dinner, movie, sport day)

วิธีการสมัคร

ส่งรีซูเมและทรานสคริปท์เป็นภาษาอังกฤษมาที่ hr@mycostech.com