SOFTWARE ENGINEER

รายละเอียดงาน

 • การออกแบบ พัฒนา และปรับเปลี่ยนโมดูลตามความต้องการของระบบและฟังก์ชัน
 • ทำงานใกล้ชิดกับทีมเพื่อเข้าใจความต้องการของลูกค้า กำหนดระยะเวลาส่งมอบและงานที่ได้รับมอบหมาย รวมถึงการปรับเปลี่ยนใด ๆ ที่เกิดขึ้นกับเหล่านี้
 • ทำการแก้ไขข้อผิดพลาดและปรับปรุงประสิทธิภาพของแอปพลิเคชัน
 • ทำงานร่วมกับทีมข้ามสายงานเพื่อพัฒนาซอฟต์แวร์
 • ทักษะการเขียนโปรแกรมที่แข็งแกร่งในภาษาโปรแกรมสมัยใหม่หนึ่งภาษา (เช่น Java, C# หรือ JavaScript)
 • ความเข้าใจเกี่ยวกับการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ
 • มีความรู้เชิงลึกในฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์
 • ประสบการณ์การพัฒนาซอฟต์แวร์ที่ได้รับการพิสูจน์แล้วในสภาพแวดล้อมแบบมืออาชีพ

ความต้องการสำหรับแต่ละตำแหน่ง

 • นักพัฒนาโปรแกรมวินโดวส์
  • พัฒนา Windows Form ตามแอปพลิเคชันโดยใช้ Microsoft .NET
 • นักพัฒนาแอปพลิเคชัน Web Base
  • พัฒนาแอปพลิเคชันบนเว็บโดยใช้ .NET Framework, Node.js, Java หรือเฟรมเวิร์กอื่นๆ
  • คุ้นเคยกับ HTML, JavaScript และ CSS
  • ทำความเข้าใจเกี่ยวกับ front-end framework เช่น jQuery, Angular, React หรือ Vue.js
 • นักพัฒนา iOS
  • พัฒนาแอปพลิเคชัน iOS โดยใช้ Object-C, Swift

ข้อกำหนดทั่วไปสำหรับทุกตำแหน่ง

 • ความสามารถในการวิเคราะห์และการแก้ปัญหาที่แข็งแกร่ง
 • ทัศนคติเชิงบวก "ทำได้" และความสามารถในการทำงานให้สำเร็จลุล่วง
 • มีใจรักในการเขียนโปรแกรมและเทคโนโลยี
 • แรงจูงใจในตนเองและการเรียนรู้อย่างรวดเร็ว
 • ความสามารถในการทำงานร่วมกับทีมและแบ่งปันข้อมูล
 • ทักษะภาษาอังกฤษ

สวัสดิการ

 • ค่าตอบแทนที่ดี
 • โบนัสตามผลงาน
 • โบนัสประจำปี
 • การแบ่งปันผลกำไร
 • กองทุนรักษาพยาบาล
 • กองทุนประกันสังคม
 • ชั่วโมงการทำงานที่ยืดหยุ่น
 • สภาพแวดล้อมการทำงานแบบมืออาชีพ
 • กิจกรรมฟรีประจำเดือน (เช่น งานเลี้ยง อาหารกลางวัน อาหารค่ำ ภาพยนตร์ งานกีฬาสี)

วิธีการสมัคร

ส่งรีซูเมและทรานสคริปท์เป็นภาษาอังกฤษมาที่ hr@mycostech.com