เทคโนโลยี

These are some of our technical strengths

ภาษา
 • C#
 • Java
 • Javascript/Typescript
 • Typescript
 • Swift
 • Python
โครงประกอบ
 • React, Angular, Vue, and Astro.js
 • Tailwind, Material UI (MUI), Bootstrap, Telerik
 • Android, iOS, Flutter, ReactNative
 • .NET
ฐานข้อมูล
 • PostgreSQL
 • MSSQL Server
 • MySQL
 • Elasticsearch
ข้อมูลอัจฉริยะ
 • ETL
 • Databricks
 • Snowflake
 • Posthog
ปัญญาประดิษฐ์
 • NLP Modeling and Deployment
 • ChatGPT API Integration and Plugins
 • Langchain
 • Open-Source LLM Integrations
 • Pytorch
ความปลอดภัยทางไซเบอร์
 • Penetration Testing
 • Code Sanitizing
การทดสอบ
 • Cypress
 • Appium
 • Selenium
 • Newman/Postman
ระบบอัตโนมัติและเวิร์กโฟลว์
 • Zapier
 • MS Power Automate
 • MS PowerApps